Τα προϊόντα μας

Η παραγωγή μας αποτελείται από:
Τσιπούρα – Sparus aurata (μεγέθη 200/300, 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500 )
Λαβράκι – Dicentrarchus labrax (μεγέθη  200/300, 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500)
Μυλοκόπι- Argyrosomus regius (μεγέθη  400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500, 1500/2000, 2000/2500)
Μυτάκι – Diplodus puntazzo (μεγέθη 300/400, 400/600, 600/800)
Φαγκρί – Pagrus pagrus (μεγέθη 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000)